Cardiac Surgery Division

محصولات بخش جراحی قلب CSD

دریچه آئورت مکانیکی قلب

Regent

درحال حاضر بهترین دریچه مکانیکی آئورت  موجود در دنیا با قدمت نزدیک به 50 سال می باشد

دریچه میترال مکانیکی قلب

Master

پرفروشترین محصول کمپانی در طی سالهای متمادی در دنیا  می باشد

دریچه آئورت بیولوژیک قلب

Trifecta G.T

لیفلت های آن ازپریکارد گاو تهیه شده و درحال حاضر جزءبهترینهای دنیا درنوع خود می باشد

دریچه آئورت بیولوژیک قلب

Epic Supra

لیفلت های آن از لیفلت های دریچه های خوک تهیه شد است.

دریچه میترال بیولوژیک قلب

Epic

لیفلت های آن از لیفلت های دریچه های خوک تهیه شد است.

پچ پریکاردیال

Encap

از پریکارد گاو تهیه شده و برای اعمال جراحی مادرزادی قلب و برخی اعمال جراحی مشکل در بزرگسالان مورد استفاده دارد

رینگ ترمیم دریچه میترال قلب

Rigid Saddle

اختصاصا”جهت ترمیم دریچه میترال  بیمارکه دچار ایسکمیک (کم خونی) می باشد مورد استفاده قرار میگیرد.

رینگ ترمیم دریچه میترال قلب

Seguin

جهت ترمیم دریچه میترال اغلب  بیماران در دنیا مورد استفاده قرار میگیرد.

رینگ ترمیم دریچه میترال قلب

Tailor

جهت ترمیم دریچه میترال وتریکوسپید بیماران در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد

کامپوزیت گرافت دریچه آئورت مکانیکی قلب

Standard

جهت اعمال جراحی بنتال روتین( تعویض همزمان دریچه وریشه آئورت) استفاده می گردد

کامپوزیت گرافت دریچه آئورت مکانیکی قلب

Valsalva

جهت اعمال جراحی بنتال خاص ( تعویض همزمان دریچه وریشه آئورت) استفاده می گردد

با بخش CSD از طریق فرم زیر در ارتباط باشید